top of page

AFBRAAK- EN SLOOPWERKEN

2020-06-25 08.40.46.jpg

Bij grondwerken De Mol zijn sloopwerken echt specialisatiewerk die uitgevoerd worden met de meest geavanceerde machines. Wij staan in voor zowel de kleinere particuliere afbraak van een woning of stal tot het grotere werk, in opdracht van verschillende bouwpromotoren en architecten. Wij zorgen voor het correct bouwrijp maken van uw terrein.

Enkele toepassingen:

 • Diverse soorten gebouwen en loodsen

 • Staal- en betonconstructies

 • Ondergrondse kelders

 • Ontmanteling van gebouwen

 • Breken en zeven van vrijgekomen steenpuin

 • Crushen van beton

Activiteiten: Diensten

GRONDWERKEN

2020-11-30 08.20.15

Bouwputten, kelders en funderingen graven zijn één van onze dagelijkse werkzaamheden.
Deze grondwerken gebeuren zowel in open lucht als in ondergrondse structuren en in alle omstandigheden, onafhankelijk van de bodemgesteldheid of het klimaat.

Grondwerken De Mol beschikt over het vereiste materieel om uw grondverzet in goede banen te leiden : wielladers, mobiele kranen, rupskranen en een uitgebreide vloot vrachtwagens. Daarnaast staat het juiste assortiment klein materieel zoals laserapparatuur, totaalstations , GPS -3D systemen en dergelijke meer steeds ter beschikking.

Bij grondwerken komt grond vrij of dient er grond, alle soorten zand, teelaarde of andere bodemmaterialen te worden aangevoerd ,afgevoerd en/of verwerkt . Een degelijke kennis van de milieuwetgeving speelt hierin een belangrijke rol conform de geldende VLAREBO en VLAREA wetgeving...

Leveren en plaatsen van septische putten, regenputten, kws-afscheiders, olieafscheiders en benzineafscheiders.

De wetgeving stelt tegenwoordig steeds hogere eisen aan het lozen van afvalwater. Daarom is het gebruik van diverse putten actueel. Bedrijven die werken met oliën en dierlijke vetten, zoals in de horeca, zijn daardoor verplicht een vetafscheider te plaatsen.
Een autogarage met een autowasstraat moet bijvoorbeeld beschikken over een zandvangput in combinatie met een olie- benzineafscheider. Grondwerken De Mol kan diverse putten leveren en plaatsen.

Bijvoorbeeld: septische putten, vetafscheider, straatkolken (ook explosievrij), controle putten, zandvangputtenolie- waterafscheider,...

Wij kunnen door middel van berekeningen bepalen welke put voor uw situatie het meest geschikt is. Het plaatsen en aansluiten wordt met de meeste zorg uitgevoerd. Dat geldt ook voor het onderhoud, zoals het leegzuigen en reinigen van de put.

Zeven van gronden

Wij verwerken verschillende soorten bodems met elk hun verschillende eigenschappen die het zeven ervan al dan niet gemakkelijk maken . Zo hebben we bijvoorbeeld zandgronden, deze vallen onder de gemakkelijkste categorie om te verwerken.

De zandachtige korrelstructuur zorgt voor een gemakkelijke doorval op de zeefbox, waardoor er een goede capaciteit wordt bekomen.

Bij leemachtige of leemgronden ligt dit al een stuk moeilijker, o.a. door het dicht kleven van de mazen doordat deze gronden een hogere plasticiteit hebben . Bovendien is het zo dat na het zeven de vrijgekomen fracties helemaal niet zuiver zijn, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk ondermaats is.

Belangrijk is dat de vrijgekomen stenen uit de grond voldoende zuiver zijn zodat men ze kan hergebruiken voor onderfundering of eventueel rechtstreeks afgevoerd kunnen worden naar ons een recyclagecentrum om ze te verwerken tot gebroken mengpuin.

Daarom is het zeer belangrijk dat de juiste machine in de juiste toepassing wordt ingezet om niet alleen een maximum rendement te bekomen maar ook om op de meest efficiënte manier de klant zijn project te benaderen.

Leveren van teelaarde

De zuivere zwarte grond wordt bij u thuis afgeleverd of kan zelf afgehaald worden op ons bedrijf. Deze teelaarde zal altijd voorzien worden van de nodige attesten en grondtransportdocumenten, dit om de traceerbaarheid in de toekomst te kunnen controleren.

Grondwerken De Mol is aangesloten bij de vzw Grondbank om aan al deze verplichtingen te te kunnen voldoen.

Activiteiten: Diensten

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

2020-07-14 08.04.12.jpg

Een riool is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen, putten en pompen dat in steden, dorpen en bedrijven ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op te vangen en al dan niet gescheiden af te voeren.

Enkele mogelijkheden:

 • Beton en pvc buizen

 • Grés-buizen

 • Plaatsen van aquadrain voor een optimale waterafvoer op verschillende terreinen (Zowel in industrie- als in woningbouw.)


Aanleg

Riolering wordt meestal onder een weg aangelegd omdat voor de aanleg behoorlijk veel ruimte nodig is en er zo voldoende afstand is tot bomen (wortels) en allerhande kabels en nutsleidingen. Dit betekent dat bij werkzaamheden de weg opgebroken moet worden met alle kosten en (verkeers)overlast van dien. Normaal moet bij het aanbrengen van een riool een sleuf gegraven worden, waarbij vaak bronbemaling moet worden toegepast. Als er te weinig ruimte is om een open sleuf te graven of als er een diepe sleuf nodig is, wordt sleufbekisting of damwandbeschoeiing toegepast.

Bij de aanleg wordt gebruikgemaakt van zwaar materieel (graafmachines, hijskranen) en moderne technieken zoals lasers voor het precies plaatsen van buizen onder helling. Betonnen rioolbuizen wegen van een paar honderd kilo voor een kleine diameter tot vele tonnen voor de grote buizen. Een buis met een diameter van 1500 mm weegt ongeveer 5000 kilo.

Bij de “sleufloze techniek” wordt slechts op het begin- en eindpunt een put gegraven en worden de rioolbuizen onder het wegdek door geperst, getrokken of geboord. De aanleg op zich is duurder, maar door de veel lagere bijkomende kosten kan een dergelijke methode economisch aantrekkelijk zijn.


Soorten riolering

Grofweg komen er twee verschillende soorten rioleringsstelsels voor: vrij verval en drukriolering. Gemengd stelsel, verbeterd gemengd stelsel, gescheiden stelsel en verbeterd gescheiden stelsel.


Infiltratie

Het verbeterd gescheiden stelsel kent nog steeds een nadeel, namelijk dat het het regenwater snel afvoert naar oppervlaktewater. Hierdoor kan in korte tijd het waterpeil in sloten stijgen, met de nodige overlast. Er wordt daarom ook geprobeerd om regenwater in de ondergrond te laten infiltreren. Door bijvoorbeeld kratten (draintanks) of bezinkingsputten in de bodem aan te brengen, ontstaat een reservoir waar het regenwater zich kan verzamelen en langzaam in de bodem kan infiltreren.


Materiaal

De buizen in een rioleringsstelsel kunnen van beton, gres of kunststof zijn vervaardigd. De riolering in Nederland bestaat voor ruim 70% uit beton en zo’n 25% uit kunststof. Veelgebruikte kunststoffen zijn PVC, PE of GVK. Het voordeel van een kunststof leiding is dat deze eenvoudig te bewerken is. De materiaalkeuze hangt o.a. samen met de manier waarop het afvalwater door de riolering wordt vervoerd en de chemische samenstelling van het afvalwater. Ook de grondslag is van groot belang. In een slappe ondergrond (zoals veen) zorgen lichte materialen (kunststoffen) ervoor dat rioolbuizen minder snel wegzakken, waardoor renovatie en vervanging minder frequent nodig zijn. Daarentegen kan in een gebied met een hoge grondwaterstand beton juist wenselijk zijn om het opdrijven van de riolering bij een hoge grondwaterstand tegen te gaan. Met name bij grotere buisdiameters (>40 cm) heeft beton het voordeel van een grotere mechanische sterkte. Voor verwerking onder het wegdek kan dit noodzakelijk zijn.

Activiteiten: Diensten

OMGEVINGSWERKEN

LDC-17.jpg

Wij bieden een enorme diversiteit van betonwerken aan volgens de wensen en eisen van de klant.

Enkele toepassingen:

Gieten van betonkelders en zwembaden of zwemvijvers

Betonkelders worden ter plaatse gegoten in gewapend beton. Hierdoor zijn de muren veel sterker dan traditioneel gemetste kelders. Bovendien heeft een betonkelder in vergelijking met een gemetste kelder geen problemen met waterinsijpeling.

Door de gladde wanden is een betonkelder zowel geschikt voor woningbouw als voor zwembaden of zwemvijvers. Ook in de landbouw en industrie worden vaak betonkelders toegepast voor mestkelders, sleufsilo’s, kaaimuren of ondergrondse garages voor appartementen.

Toch zijn gegoten betonkelders niet duurder dan traditioneel metselwerk. Eens de betonkelder gegoten, is deze meteen gebruiksklaar, aangezien alle nutsvoorzieningen reeds vooraf worden voorzien. Bovendien dienen er achteraf geen extra kosten gemaakt te worden voor waterdichting.

Gieten van betontrappen en speciale constructies of kunstwerken

Een betontrap is uitstekend geschikt om in uw kelder of woning toe te passen. Steeds meer worden de voordelen van betontrappen ingezien. Een betontrap is gemakkelijk schoon te houden, brandveilig en gemakkelijk te bekleden met allerlei materialen. Ook het loopcomfort en geruisloosheid van een betontrap is fenomenaal.

Allerlei voorzieningen zoals fietsgoten en verwarmingsslangen kunnen gemakkelijk ingestort worden en antislipprofilering in de beton zorgt voor een slijtvaste en duurzame beloopbaarheid. Omdat elk bouwproject uniek is worden alle onderdelen uitgetekend en berekend. Maatwerk is de garantie voor een perfecte afstemming op uw individuele wensen.

Gieten van keermuren

Een keermuur of keerwand is een stijf grondkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote standzekerheid kan bereiken. Een keermuur is meestal van gewapend beton.

De geprefabriceerd betonnen elementen worden langs elkaar geplaatst waardoor een betonnen muur ontstaat met een groot draagvermogen. Hierdoor kunnen de keerwanden dan ook voor een groot aantal doeleinden gebruikt worden waaronder het maken van kelders, sleufsilo’s, solide fundering, kademuren of allerhande opslag toepassingen.

Kenmerkend is dat een deel van het benodigde gewicht wordt geleverd door de grond die op de fundatieplaat rust, dit leidt tot materiaalbesparing. Een keermuur wordt meestal in een L of T vorm gemaakt.

Activiteiten: Diensten

WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

240582009_797908890939334_3083346429612060360_n.jpg

Waterbouwkunde is, naast wegbouwkunde, onderdeel van de civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap richt zich op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut.

Wij voeren alle soorten waterbouwkundige werken uit die u zich maar kan voorstellen.

Enkele voorbeelden:

 • ruimen van grachten, vijvers, onbevaarbare waterlopen ,..

 • oeververstevigingswerken met diverse materialen zoals bv azobé, eiken kantplanken, perkoenpalen, schanskorven, wilgentenen, voorbeplante oeverrollen,..

 • steenbestortingen

 • aanleg van vistrappen

 • oeverafwerking met diverse biodegradeerbare doeken

 • aanleg van houten constructies zijnde; knuppelpaden, pontons, bruggen, visplaatsen ,…

 • Deze werken worden door ons uitgevoerd voor openbare besturen , bedrijven, natuurgroeperingen, particulieren en dergelijke meer.

Activiteiten: Diensten
bottom of page